Press| |


Ravaya

අනන්‍යතා අර්බුදය මා නිර්මාණකරුවකු කළා

ඉතාලියේදී මට හමුවූ බොහෝ සංක්‍රමණිකයන් ඔවුන්ගේ කතාව හැමවිටම තවෙකකු සමග කියනවා. මං එවැනි බොහෝ කතා අසා තිබෙනවා. තම තමන්ට අදාළ කතාව හැමවිටම තවෙකකුට කියන එක ඇතැම්විට සංක්‍රමණික ජීවිතයේ කෑල්ලක් වගේ.

by Anuradha Kodagodha

Movie Trainer

Per un figlio: una potente, minimalista storia universale

Nel sempre più desolante e inaridito panorama cinematografico italiano, dove i film vengono prodotti e distribuiti secondo rigide regole commerciali, i lavori di registi indipendenti nostrani appaiono come un bene prezioso da salvaguardare a tutti i costi: piccoli gioielli per un pubblico in cerca di alternative...

by Silvia Fabbri

Repubblica

Dall'Italia allo Sri Lanka e ritorno per parlare di immigrati di seconda generazione

Dal produttore di 'Io sto con la sposa', una nuova avventura che segna il debutto del regista Katugampala, figlio di un'immigrata cingalese

by Federica Polidoro

Coming soon

Sri Lanka, Italia: il regista Suranga D. Katugampala presenta la sua opera prima Per un figlio

Arriverà al cinema il 30 marzo, distribuita da Gina Films, Per un figlio, opera prima di Suranga D. Katugampala, giovane regista italiano la cui famiglia è originaria dello Sri Lanka. Lui appartiene di fatto alla cosiddetta seconda generazione, a tutti quei ragazzi e giovani...

by Daniela Catelli

Repubblica video

'Per un figlio', immigrati di seconda generazione

'Per un figlio' è l’opera prima del giovane regista di origine srilakese Suranga Katugampala che si batte per il diritto di cittadinanza e collabora con alcune associazioni come l’Italia sono anch’io e italiani senza cittadinanza...

Eco del cinema

Per un figlio – Recensione: quando la buona volontà non basta per realizzare un buon prodotto

Pare che in pochi credessero nelle potenzialità del soggetto di “Per un figlio”, per questo motivo il filmmaker Suranga D. Katungampala, al suo primo lungometraggio, ha trovato grandi difficoltà nel reperire i fondi necessari alla realizzazione del progetto...

by Maria Grazia Bosu

Cinematografo

Conferenza stampa di Per un figlio

Alcune foto scattate durante la conferenza stampa.

Messina Magazine

Il confronto fra culture nel film “Per un Figlio”

Un film che segna una data importante nella storia del cinema italiano”, secondo il giudizio di Goffredo Fofi. Si tratta del film Per un Figlio, scritto e diretto dall’italo-srilankese Suranga D. Katugampala e prodotto da Antonio Augugliaro, già regista dell’apprezzato Io sto con la sposa...

Ansa

Figli 'diversi' tra ricchezza e povertà

Ci sono figli 'diversi' dall'una e dall'altra parte del muro che divide ricchezza e povertà. E' quello che descrive con puntualità Suranga Deshapriya Katugampala, cittadino italiano...

by Francesco Gallo

Vitruviano

Diritto di cittadinanza: il regista Suranga D. Katugampala alla Manifestazione di Roma

“Siamo cresciuti qui, parliamo i dialetti delle provincie in cui viviamo. Siamo italiani, ci sentiamo cittadini di un paese che non vuole riconoscerci tali. – afferma Suranga – Non vogliamo solo appartenere, ma appartenere insieme alle nostre diversità. Allarghiamo questo cerchio. Ci si sta troppo stretti.

CinemaItaliano

Suranga D. Katugampala ed Antonio Augugliaro alla manifestazione nazionale sul diritto di cittadinanza

Dalla Manifestazione nazionale sul diritto di cittadinanza in corso oggi a Roma, organizzata da “L’Italia sono anch’io” e “Italiani senza cittadinanza”, parla Suranga D. Katugampala, giovane regista originario dello Sri Lanka e autore del film “Per un Figlio”. In uscita il 30 marzo con Gina Films di Antonio Augugliaro, regista di “Io Sto con la Sposa”.

The Art(s) of Slow Cinema

For a Son – Suranga Katugampala

Suranga Katumgampala is a director I have followed with great pleasure for two or three years. The first film of his I saw was Son of the lovely capitalism (2015), a stunning portrait of alienation in a world of expanding capitalism....

by

Cineclandestino

Parlami

Per un figlio fa parte di quella categoria di film che nascono da una o più urgenze. Non tutte le “espressioni artistiche”, qualsiasi esse siano, ne sono il frutto;

by

The Sunday Times Sri Lanka

Real cinema needs real people

Illegal filmmaking and searching for realism through real people

by Susitha Fernando

Sarasawiya

කෝඩුකාරයෙකුගේ සිනමා විජයග්‍රහණය

කලාවක් ලෙසින් හෝ කර්මාන්තයක් ලෙසින් හෝ ඉහළ ස්ථාවරත්වයක් ජාත්‍යන්තර තුළ ශී‍්‍ර ලාංකේය සිනමාවට හිමි නොවූනද...

by Udithe L. Kahandawaarachchi

The Sunday Times LK

Simple cinema and great hopes

This genuine cinema is for the one and only purpose of telling a story that is needed to be told somehow...

by Susitha R. Fernando

Mymovies

Un film che attraverso la quotidianità e i drammi soffocati racconta la storia delle difficoltà dell'integrazione

Come avviene nella letteratura si può parlare allo stesso modo di "cinema transculturale"? Forse le etichette sono troppo limitanti, Per un figlio è un film che attraverso la quotidianità...

by Andreina Di Sanzo

Cineclandestino

Alla radice delle radici: intervista al regista di “Per un figlio”

È toccato a Suranga Deshapriya Katugampala, cingalese di nascita e veronese d’adozione, l’onore e la responsabilità di rappresentare la cinematografia nostrana...

by Francesco Del Grosso

The Sunday Leader

‘For A Son’ Hailed At 52nd Pesaro International Film Festival

A Sri Lankan youth in Italy received a jury special mention last month at the 52nd Pesaro International Film Festival for his debut long version film ‘Putekuta’ (For a Son). ....

by Nandasiri Fernando

BBC radio

ලාංකික තරුණ සිනමාකරුවකුට ජාත්‍යන්තර ඇගයීමක්

සිනමාවට අත ගැසූ ලාංකික සංක්‍රමණිකයා, කට වචනෙට ඉඩම් දීම, ලංකාවේ සුර්ය බලය, විනාශ වන කොරල් පරය: සෙනෙහෙධීර සහ චාල්ස් සමඟ මම තිසර රතුවිතාන.

by Thisara R.

Cinecittà news

Suranga Deshapriya Katugampala: "I pugni in tasca e il cinema post-esotico"

PESARO - Ha ottenuto una menzione speciale dalla giuria degli studenti di Pesaro 52, guidata da Roberto Andò, Per un figlio, l'opera prima di Suranga Deshapriya Katugampala.

by Cristiana Paternò

Vivara

FOR A SON (පුතෙකුට)

සුරංග දේශප්‍රිය කටුගම්පල අධ්‍යක්ෂණය කළ FOR A SON (පුතෙකුට) ඉතාලි සිංහල චිත්‍රපටය 52 වන Pesaro සිනමා උළෙල නියෝජනය කිරීමේ අවස්ථාව උදාකරගෙන තිබේ .

by Perera Hilmisupun

L'Arena

Il film srilankese di Verona è l’unico italiano a Pesaro

Alla 52a Mostra internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro, l’unico film italiano in concorso è una produzione veronese firmata dal giovane Suranga Deshapriya Katugampala, uno dei nomi più noti della cinematografia scaligera ...

by Ugo Brusaporco

Close up

Presentata la 52a Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro

Un concorso ricco di sorprese in cui l’Italia sarà rappresentata dal giovane talentuoso Suranga Deshapriya Katugampala con il suo esordio al lungometraggio Per un figlio...

by Carlo Dutto